فرمول یک ایران – استبان اکون، راننده ی فرانسوی که جایگزین ریو هاریانتو در تیم مانور شده است، با شماره ی 31 در مسابقات حاضر خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.