موتوجی پی ایران – دهمین گرندپری فصل موتوجی پی در پیست ردبول اسپیلبرگ اتریش برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری اتریش:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه95/5/۲۲ 13:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه95/5/۲۲ 17:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه95/5/۲3 13:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه95/5/۲316:30 - 16--
تعیین خطشنبه95/5/۲317:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه95/5/۲416:3014:5013:30

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود