فرمول یک ایرانریو هاریانتو پس از جایگزین شدن با اکون، پیشنهاد تیم مانور را برای قرار گرفتن در جایگاه راننده ی رزرو در این تیم، قبول کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.