فرمول یک ایرانرومن گروژان، راننده ی هاس پس از مشکل بوجود آمده برای گیربکسش در تمرین سوم، مجبور به تعویض آن شد و پنج رده پنالتی دریافت کرد.


Leave a Reply

Your email address will not be published.