فرمول یک ایراناستبان گوتیرز و سباستین فتل در تست لاستیک های خیس پیرلی برای 2017، در هفته ی آینده و در فیورانو ایتالیا حضور خواهند داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.