فرمول یک ایرانجنسن باتن راننده ی مک لارن، پس از احساس سوزش از ناحیه ی چشم طی تمرین دوم هوکنهایم، برای چک آپ احتیاطی به بیمارستان منتقل شد.

تکمیلی: بعد از چک اپ تائید شد که جسمی خارجی در چشم باتن بود و باتن در توئیتر خود چنین نوشت:

جسم خارجی پیدا شد و درآورده شد. همه چیز برای فردا خوب است.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.