فرمول یک ایران – رانندگان فرمول یک در صورت خروج از محدوده پیست در پیچ های 4 و 11 پیست هانگارورینگ جریمه ی عبور از پیت استاپ دریافت می کنند.

محدوده ی پیست یکی از بحث های مهم حین مسابقه در ردبول رینگ و سیلوراستون نیز بود و فیا به دنبال تصمیم گیری بدون خطا است تا کسی نتواند با خروج از محدوده ی پیست سواستفاده کند. در این آخر هفته از سیستم الکترونیکی تشخیص خطا استفاده شده است و البته راننده ها به شکاف های این سیستم اعتراض داشتند.

سیستم الکترونیکی تشخیص خطا

سیستم الکترونیکی تشخیص خطا

فیا طی نامه ای به تیم ها اظهار داشته:

مطابق با ماده ی 27.4 قوانین ورزشی هر راننده ای که سه بار از این پیچ ها خارج شود پرچم سیاه و سفید به او نشان داده خواهد شد.

و اگر بار دیگر از محدوده خارج شود باید توسط ناظران رقابت بازپرسی شود و اگر دلیل منطقی برای خروج از پیست را نداشته باشد جریمه ی عبور از پیت استاپ را دریافت می کند.

فیا به دنبال تصمیم گیری بدون ضریب خطاست:

سیستم بعد از اینکه ماشین ها 20 سانتی متر از خط سفید عبور کردند جریمه را محاسبه می کند. هر دور ثبت شده با خروج از پیست نیز طبق ماده ی 12.3.1.d قوانین ورزشی محاسبه نخواهد شد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید