فرمول یک ایرانکارلوس ساینز و والتری بوتاس راننده ی ها تیم تورو روسو و ویلیامز به دلیل تصمیم دیر هنگام برای ورود به پیت لین و بریدن مسیر در طول تمرینات روز جمعه، توبیخ کتبی دریافت کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.